CURSOS DE TÉCNICO DEPORTIVO
Inicio: 19 Septiembre de 2016
Pruebas físicas: del 1 al 22 de junio de 2016

ESCOGE TU DEPORTE FAVORITO
Fútbol, Fúbol Sala o Baloncesto
y trabaja en tu pasión

CURSOS DE TÉCNICO DEPORTIVO
Inicio: 14 Septiembre de 2016
Pruebas físicas: del 1 al 22 de junio de 2016

Compromís Educatiu

A l’inici de cada etapa educativa, Stéphane García Guirriec, com a director del centre educatiu privat concertat Col·legi Santo Angel i el pare, mare o tutor legal de l’alumne han de signar una Carta de Compromís Educatiu conscients que les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones autònomes, responsables i actives en la societat.

La signatura d’aquesta Carta de Compromís Educatiu comporta els següents:

COMPROMISOS

Per part del Centre

 1. Educar, juntament amb els pares, l’alumne en el marc dels principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals, fomentant valors com l’honestedat, la responsabilitat, el respecte i l’esforç.
 2. Dirigir-se de manera respectuosa tant als pares i mares, com als alumnes.
 3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família, en el marc dels principis i valors democràtics, la legalitat vigent i el Reglament de Règim Interior del Col·legi.
 4. Escoltar i respectar l’alumne i protegir-lo contra tota agressió física, emocional o moral.
 5. Ensenyar i formar acadèmicament l’alumne, seguint els criteris metodològics del centre i el marc curricular establert pel Departament d’Educació.
 6. Exigir a l’alumne que compleixi les seves obligacions, en concordança a la seva edat, perquè creixi com una persona educada, formada i responsable.
 7. Mantenir comunicació regular per informar els pares o tutor legal de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne.
 8. Informar del Projecte Educatiu del centre, dels criteris d’avaluació i de l’evolució acadèmica de l’alumne.
 9. Comunicar diàriament les absències i les incidències que es produeixin.
 10. Informar de les activitats que es desenvolupin en horari escolar i extraescolar.
 11. Atendre en un termini raonable les peticions de reunió o entrevistes amb els pares o tutor legal.
 12. Oferir assessorament en l’adopció de criteris i mesures que afavoreixin l’evolució del rendiment escolar de l’alumne.

Per part de la Família

 1. Conèixer i respectar els Principis Pedagògics i el Reglament de Règim Interior del Col·legi Santo Angel.
 2. Dirigir-nos de manera respectuosa a qualsevol membre de la comunitat educativa.
 3. Reconèixer l’autoritat dels professors del Col·legi i donar suport al seu treball sense desautoritzar davant dels fills.
 4. Garantir els hàbits d’higiene, d’ordre i bon ús dels materials i les instal·lacions del centre, així com la puntualitat i l’assistència habitual a classe dels fills.
 5. Educar els fills en el deure de l’estudi; això comporta: ajudar-los en l’organització del seu temps, proporcionar-los les millors condicions possibles per fer les seves tasques escolars i supervisar-los en la preparació dels materials necessaris per a les seves activitats.
 6. Inculcar valors com el respecte, l’esforç, el treball i la responsabilitat als fills.
 7. Instar els fills a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.
 8. Assistir a les reunions de pares d’inici de curs i en les convocatòries del tutor.
 9. Consultar habitualment la web del centre i el Servei Telemàtic de Tutoria per estar informat del dia a dia del Col·legi, així com de la marxa acadèmica dels fills.
 10. Comunicar al centre les informacions rellevants que puguin incidir en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels fills.
 11. Dirigir-se directament al centre per contrastar discrepàncies, incidències o suggeriments en relació amb les activitats educatives i la formació dels fills.
 12. Sufragar les quotes per a les activitats complementàries, extraescolars i per als serveis escolars que proporciona el centre i de les que facin ús els fills.
 13. Informar els fills del contingut de la Carta de Compromís Educatiu.
 14. En resum, assumir el compromís de implicar-se en l’educació dels fills.

 

L’actualització d’aquesta Carta de Compromís Educatiu es realitza a l’inici de cada etapa educativa, d’acord amb el que disposa l’article 7.5 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’Autonomia dels Centres Educatius.

 

TOP